Privacy

Privacy verklaring
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, onze medewerkers, kandidaten en onze opdrachtgevers. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken
PerfectHoreca B.V. / PerfectPZ verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

Medewerkers/uitzendkrachten

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Opleiding(en)/werkervaring(en)/vaardigheden/certificaten (indien en voor zover van belang)
 • In het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie)
 • VOG (indien en voor zover van belang voor de functie)
 • Gegevens omtrent een medische keuring (indien en voor zover van belang voor de functie)
 • Kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop vermeld staan, zoals BSN, nationaliteit, geslacht, geboorteplaats, documentnummer, geldig tot datum)
 • Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door inschrijving te doen, in correspondentie en telefonisch

Kandidaten

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Opleiding(en)/werkervaring(en)/vaardigheden/certificaten (indien en voor zover van belang)
 • In het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door inschrijving te doen, in correspondentie en telefonisch

Zakelijke relaties

 • (Zakelijke) NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
PerfectHoreca / PerfectPZ verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, behoudens als u bij ons in dienst bent. Medewerkers verwijzen wij naar ons privacy beleidsplan.

Waarom we gegevens nodig hebben

PerfectHoreca / PerfectPZ verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • het aangaan van een arbeidsverhouding/opdrachtovereenkomst en de daarvoor relevante administratievoering;
 • het onderhouden van de arbeidsverhouding/opdrachtovereenkomst en het voeren van een personeels- en salarisadministratie;
 • de uitvoering van de arbeids-/opdrachtovereenkomst tussen u en PerfectHoreca / PerfectPZ;
 • het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen PerfectHoreca / PerfectPZ en onze opdrachtgevers;
 • kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;
 • de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling;
 • het voldoen aan onze re-integratieverplichtingen;
 • het aanvragen van subsidies, premiekortingen etc. (en de beoordeling of betrokkene daarvoor in aanmerking komt);
 • het verlenen van toegang tot ons besloten portal;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op PerfectHoreca / PerfectPZ rusten;
 • het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis;
 • informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen.
 • Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.
 • De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:
 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent inclusief de precontractuele fase;
 • het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op PerfectHoreca / PerfectPZ rust;
 • u heeft toestemming gegeven (met deze grondslag gaan we zeer terughoudend om en deze komt dan ook zelden voor);
 • het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PerfectHoreca / PerfectPZ of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van betrokkene zwaarder wegen dan de belangen van PerfectHoreca / PerfectPZ en/of de derde.

Hoe lang we gegevens bewaren
PerfectHoreca / PerfectPZ zal uw persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden de persoonsgegevens vernietigd. Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt. Wilt u hierover meer en/of specifieke informatie dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ons.

Delen met anderen
PerfectHoreca / PerfectPZ verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PerfectHoreca / PerfectPZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
PerfectHoreca / PerfectPZ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. PerfectHoreca / PerfectPZ maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft op grond van de geldende wet- en regelgeving - en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden - de volgende rechten:

 • om inzage te vragen in uw persoonsgegevens;
 • om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
 • om onvolledige informatie compleet te maken;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten wissen;
 • in bepaalde gevallen om verwerking van uw persoonsgegevens te laten "beperken";
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;
 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • onverwijld geïnformeerd te worden door PerfectHoreca / PerfectPZ, wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, tenzij PerfectHoreca / PerfectPZ hiertoe niet verplicht is op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering etc. sturen naar: post@perfectpz.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. PerfectHoreca / PerfectPZ zal zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek reageren.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten.

Beveiliging
PerfectHoreca / PerfectPZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via post@perfectpz.nl. of (088) 506 2650. PerfectHoreca / PerfectPZ heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is, zoals onder meer maar niet uitsluitend een ISO 27001 certificering van de door ons gebruikte programmatuur.

Afsluiting
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. PerfectHoreca / PerfectPZ heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.PerfectHoreca / PerfectPZ behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.

PerfectHoreca B.V. / PerfectPZ
Ruiterspoor 71
4911 BA Den Hout
post@perfectpz.nl
088 506 2650